Gizlilik Sözleşmesi

KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ  ERDİ YAPIM FİLMCİLİK LTD. ŞTİ.’nin (Şirket) geliştiricisi ve tüm haklarına sahip olduğu ZEKAİ Aİ uygulamasında (kısaca ‘Uygulama’ olarak anılacaktır.), işlenen kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyoruz. Hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız ve bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır. Tarafımızca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizin; Uygulama kullanımınız sırasında işlenen kişisel verileriniz; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, Doğru ve gerektiğinde güncel tutulmakta, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve Hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, muhafazasını sağlamak amacıyla güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Şirket tarafından alınacaktır. Kullanılacak Kişisel Veriler Nelerdir? Şirket tarafından aşağıda belirtilen veri kategorilerine karşılık gelen ilgili kişisel verileriniz işlenmektedir:   Kişisel Veriler Nasıl ve Hangi Gerekçe İle Elde Ediliyor? Şirket, kişisel verilerinizi, tarafınızca yapılan bilgilendirmeler ve bu Uygulama’ya özel olarak web tarayıcı ve mobil uygulamalar üzerinden dijital yollarla toplamaktadır. Söz konusu kişisel verilerinizi, Uygulama’daki hizmetlerden yararlanabilmeniz, üyelik sözleşmesinin kurulması, uygulamasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, amacıyla toplamaktayız.   Kişisel Veriler Neden İşleniyor ? Kişisel verilerinizi, Üyeliğinizin tanımlanabilmesi ve üyelik profilinizin oluşturulabilmesi, üyeliğinize ilişkin yasal yükümlülüklerimiz uyarınca kayıtların oluşturulması, saklanması ve arşivi, “Hesabım” sekmesinde işlemlerinizin güncel olarak tutulabilmesi, Üyeliğiniz, uygulama ile ilgili sorularınız, bildirimleriniz konularında sizinle iletişime geçilebilmesi, Site /uygulama kullanımına ilişkin bir sorun yaşamanız halinde gerekli güncelleme ve geliştirmelerin yapılabilmesi, Size daha iyi hizmet sunulabilmesi adına kullanıcı istatistiklerinin ve kişisel üye profilinizin oluşturulabilmesi, bu amaçla genel eğilimlerinizin belirlenebilmesi,  Ödemelerinize yönelik finansal işlemlerinizin yapılması, denetimi ve takiplerinin yapılması, Tarafımıza ilettiğiniz hukuki onaylarınızın uygun şekilde saklanabilmesi ve takip edilebilmesi, Şirket platformlarının, teknik güvenliğinin sağlanabilmesi adına gerekli denetimlerin yapılabilmesi amaçları ile işlemekteyiz. Kişisel Veriler Başkalarına Aktarılıyor mu? Kişisel verilerinizi, özetle iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca bu metinde belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz; Şirket’in yasal yükümlülükleri gereği kimliğinizin, yaşınızın doğrulanması, dolandırıcılığın, suç gelirlerinin aklanması suçunun önlenmesi, yasal ya da idari kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmesi gibi mevzuatın öngördüğü durumlarda kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi merciler ile, Finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi ve güvenliği amacı ile, Şirket mobil platformlarının, uygulamalarının, internet sitelerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi için anlaşmalı olduğumuz geliştirici şirketler ile, Şirket’in hizmetlerini sunması amacıyla yasal ve sözleşmesel yükümlülükleri ile bağlı bulunduğu kuruluşlar, gruplar, iştirakler, iş ortaklarına, hissedarlarımıza, talep edilmesi halinde resmi kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize, İleti Yönetim Sistemi Bilgilendirme Metnini kabul etmiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve/veya ticari elektronik ileti olmayan bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi amacıyla ileti gönderim hizmeti sağlayıcılar ile, Şirket hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları doğrultusunda hizmet sunucuları ile,  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (”Kanun”) 8. ve 9. maddeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışına aktarılabilmektedir. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? KVKK 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. İlgili Kişi Olarak Haklarımı Nasıl Kullanabilirim? Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuruda bulunabilirsiniz: [email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle, Akat Mah. Nispetiye Cad. No:39 D:2 Akat Apt. Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle, iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin (tarafınızın), başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi (tarafınız), yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğinde, başvuruda, talep konusu; net ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvuru, İlgili Kişi’nin avukatı tarafından yapılıyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisi belgelendirilmeyen üçüncü kişilerin tarafınız adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurularınız Nasıl Cevaplandırılır? Kişisel verilerinize ilişkin hak ve talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta vasıtasıyla tarafınıza iletilir.