Şartlar ve Koşullar

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İş bu üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) ERDİ YAPIM FİLMCİLİK LTD. ŞTİ. (Şirket) bünyesindeki ZEKAİ Aİ (Uygulama) ile adı/soyadı “Üye Bilgileri” kısmında beyan edilen gerçek kişi (Üye) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmiştir. TANIMLAR İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında; Uygulama: Tüm dünyadaki yasal bahis sitelerini yapay zeka ile tarayıp, bu tarama neticesinde dünyadaki bahis trendlerini analiz edip kullanıcının bilgisine sunan uygulama. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Müşteri Hizmetleri: ‘Bize Ulaşın’ kısmında yer alan bölüm. İçerik: Uygulama’da yer alan para karşılığı, reklam izleme karşılığı ya da karşılıksız, Üye tarafından görülebilecek bilgiler, veriler. Para Karşılığı İçerikleri: Üye’nin para karşılığında görebileceği bilgiler. Şifre: Üyenin, sistem tarafından tanınmasını sağlayan, uygulamaya girişte kullanılabilecek zorunlu olan harf veya rakamlardan oluşan dizini. Üye: Şirket’e ait uygulamadaki çeşitli ürün veya hizmetlerden faydalanacak işbu Sözleşme'yi kabul etmiş kişi. Para Puan: Üye tarafından para ödenerek satın alınan ve Para Karşılığı Veriler’in satın alınmasında kullanılan, Üye Hesabı’nda yüklü puan/puanlar. Üye Hesabı: Üyenin, uygulama nezdinde bulunan, işbu Sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya hizmetlerden yararlanmak amacıyla para transferi yapabildiği hesap. Üye Numarası: Şirket tarafından üyeye tahsis edilen, üyelik sürecinde kullanılacak, harf veya rakamlardan oluşan dizini, (Üye Numarası yalnızca Üye’ye aittir ve Üye tarafından değiştirilemez) ifade eder. SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU İş bu Sözleşme, Üye’nin, Uygulama’daki hizmetlerden yararlanma koşullarını ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tespit etmek üzere düzenlenmiştir ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR Üyelik Başvurusu ve Başlangıcı 18 yaşını doldurmuş, ayırt etme gücüne sahip, kısıtlı olmayan her ergin kişi, Uygulama’daki üyelik formunu uygun bir biçimde doldurmak ve işbu Sözleşme şartlarını kabul etmek koşulu ile üye olabilir. Üyelik başvurusunda bulunan kişi; 18 yaşını doldurmuş veya 18 yaş üzerinde bir yaşta olduğunu, ayırt etme gücüne sahip ve ergin bir kişi olduğunu, herhangi bir kısıtlılığının bulunmadığını, üyelik formunda bildirdiği tüm bilgilerin kendisine ait, eksiksiz ve doğru olduğunu, hukuka ve gerçeğe aykırı olmadığını, bilgilerin eksik veya hatalı olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Üyenin beyan ettiği bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması veya üyelik koşullarından birini kaybetmesi halinde, üyeliği, hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal Şirket tarafından iptal edilir. Bu durumda Üye, Uygulama üzerinden yapmış olduğu bir işlemden dolayı, iade ya da herhangi bir nam altında hak ve/veya alacak talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üyelik, iş bu Sözleşme’de belirtilen tüm üyelik koşulları yerine getirildiği ve Üye tarafından korunduğu takdirde devam edecektir. Sözleşme şartlarını kabul etmeyenlerin üyelik başvurusu reddedilir. Sözleşme şartlarını kabul ederek Sözleşme ilişkisi içerisine girmek, Sözleşme’nin kurulmasını isteyen Üye, kurulacak hukuki ilişkinin; ayrıca bir ıslak imza ile teyit edilmesinin gerekmediğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri üyelik başvuru formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik başvuru formunda yer almamasına rağmen, Şirket tarafından gerekli görülen bazı bilgiler, üyeden talep edilebilir. Üyelik koşullarını sağlayan kişi, başvurusunu tamamladıktan sonra Şirket tarafından talep edilebilecek ilave bilgileri de Müşteri Hizmetleri’ne iletmekle ve tüm bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişilerin üyeliği, üyelik başvurusu, Sözleşme’ye uygun biçimde yapıldıktan sonra, Şirket tarafından değerlendirilerek en kısa sürede cevaplandırılacaktır. Üye, üyeliğinin, Şirket tarafından kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte Uygulama hizmetlerinden faydalanabilecektir. Üye Hesabının Kullanılması Her bir gerçek kişi, kendisine ait bilgiler ile sadece bir üye hesabına sahip olabilir. Üye hesabı sadece Sözleşme'de belirtilen hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, Uygulama tarafından sunulan hizmetleri ve üye hesabını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, hukuka ve genel ahlaka aykırı veya Sözleşme’nin amacı dışında ve Sözleşme’ye aykırı olarak veya herhangi bir ticari amaçla kullanamaz. Üye Numarası ve Şifre Üyelik başlangıcında, üye numarası; şifre değişikliği yapılması gereken hallerde ise şifre değiştirme linki üyenin bildirdiği e-posta adresine veya telefon numarasına Uygulama tarafından gönderilir. Üyenin bildirdiği e-posta adresi veya telefon numarasının hatalı olması ya da teknik nedenlerle üye numarası veya şifre değiştirme linkinin kendisine ulaşmaması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Şirket; herhangi bir sebeple, üyeye vereceği üye numarasını değiştirebilir, üyeden şifresini değiştirmesini isteyebilir. Üye, Şirket tarafından gerekli görülen bu tip değişikliklere uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Üyeye tahsis edilecek yeni üye numarası ile şifreyi koruma sorumluluğu, değiştirilse bile her zaman üyeye aittir. Şirket tarafından iş bu madde kapsamında yapılan değişiklikler Sözleşme’nin 4.3.1. maddesi çerçevesinde üyeye bildirilir. Üye, dilediği zaman şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Üye şifresini değiştirmek istediğinde veya şifresini unuttuğu takdirde gerekli olan işlemleri Şirket’in uygun gördüğü kanallardan veya Müşteri Hizmetleri’nden yapabilir. Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için üyenin güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmesi veya kimlik bilgilerini gerektiğinde doğrulaması esastır. Üye, üye numarası, şifresi veya üyeliğine dair tüm bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduğunu, bu gizliliğin gerektirdiği tüm tedbirleri almayı, bilgilerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespitine ilişkin Şirket’in yükümlü olmadığını, usulsüz kullanımlardan dolayı Şirket’in hiçbir mali, hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye numarası, şifresi veya üyeliğine dair tüm bilgilerinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıldığını iddia eden üye, bu durumu derhal Şirket’e yazılı olarak bildirmek ve şifre değişikliklerini derhal yapmakla yükümlüdür. Üyeye ait kullanıcı adı, üye numarası, şifre veya üyeliğine dair tüm bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle, Şirket, kendisinin veya üçüncü kişilerin uğradığı ya da uğraması muhtemel doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan sorumlu olmayacaktır. Bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan ötürü herhangi bir tazminat ödemesi halinde; Şirket, kendisinin uğradığı zararın tazmin edilmesini veya ödediği tazminatı ilgili üyeden talep etme hakkı saklıdır. Üyeye Ait Kişisel Bilgiler 4.4.1 Üyenin, üyelik başlangıcında vermiş olduğu kimlik bilgileri, kesinleşmiş mahkeme kararı ile değişmediği sürece üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki üyeye ait kişisel bilgiler, üye tarafından Müşteri Hizmetleri aracılığı ile üye tarafından değiştirilebilir. Gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için üye, güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür. Uygulama’nın kullanılması dolayısıyla ve kullanıcı hesabının oluşturulması esnasındaki faaliyetler sonucunda, Üye gerçek kişilerin kişisel verileri işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak detaylı bilgi için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. Üyeliğin Askıya Alınması veya Sonlanması Şirket, üyenin, üyelik için gerekli şartları taşıdığından şüphe ettiği hallerde üyeliği askıya alabilir. Veri Görme Bedeli’nin sistemsel problemlere dayalı olarak tahsil edilememesi, ancak Üye’nin hesabında puanın hatalı olarak görünmesi halinde ya da herhangi bir nedenle Üye lehine oluşabilecek her türlü sebepsiz zenginleşme hallerinde, Şirket her türlü düzeltme, her türlü talepte bulunmak hakkına sahiptir. Üye’nin, Şirket taleplerini yerine getirmemesi halinde, Şirket’in Üye’ye karşı her türlü talepleri, hakları saklı kalmak kaydıyla, Şirket üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir. Şirket, gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeden ve ihtara gerek kalmaksızın üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir. Üye, Şirket’in bu yetkiye sahip olduğunu ve Şirket’in dilediği zaman ve biçimde kullanabileceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, Üye, Şirket’ten herhangi bir nam altında hak ve/veya alacak talep edemez. Üye, her zaman üyelik hesabını kapatma hakkına sahiptir. Üye tarafından üyeliğin nasıl sona erdirileceği ve son erdirilen üyeliğin tekrar nasıl başlatılacağı, Şirket tarafından belirlenir. Üye suç teşkil edecek, her türlü mevzuata, hukuka, ahlaka aykırı herhangi bir bilgiyi, materyali Şirket’e, Uygulama’ya, hiçbir kanaldan iletemez, kısıtlanmış veya parola korumalı sayfaları, linkleri paylaşamaz, diğer üyelerden, üçüncü kişilerden parola veya kişisel veriler isteyemez, ayrıca zararlı yazılım, virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı ya da materyali iletemez. Bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Şirket’in Üye’ye karşı her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla, üyelik ve/veya ilgili paylaşım, Şirket tarafından kaldırılabilir. SORUMLULUK Şirket tarafından Uygulama’da sunulan İçerikler yapay zekâ aracılığı ile dünya genelindeki tüm yasal bahis sitelerinin taranması sonucunda İçerik olarak Uygulamaya yüklenmekte ve yalnızca bilgi amaçlı olup, tavsiye, yönlendirme, yorum içermez. Üye’nin İçerikleri kullanarak oynayacağı şans ve bahis oyunları ile ilgili tüm sorumluluk Üye’ye ait olup, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket tarafından sunulan İçerikler o an itibariyle Şirket’in bilgisi dahilinde olan İçerikler olup, Şirket, bu İçeriklerin doğruluğunu taahhüt etmez. Üye, İçeriklerin doğru olmadığı ya da farklı bir veri ile çeliştiğini, farklı verilerin de olduğu iddiası ile Şirket’ten herhangi bir nam altında hak ve/veya alacak talep edemez. Üye, Uygulama’da yaşanabilecek her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, teknik sebeplerle bilgilendirme mesajlarının ulaşmaması, gecikmesi, İçeriklerin görünmemesi, geç görünmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hatalı, gecikmeli veri aktarımı veya iletişim aksaklıkları nedeni ile Şirket’i herhangi bir şekilde sorumlu tutmayacağını, hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak Şirket’e ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder. Bu beyanın ihlali ve/veya aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde, doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumludur. Üye, bildirdiği bilgilerin hatalı olmasından veya teknik sebepler nedeniyle bilgilendirme mesajlarının gecikmesinden veya iletilmemesinden kaynaklanan sorunlarda Şirket’i herhangi bir şekilde sorumlu tutmayacağını, hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. İş bu Sözleşme uyarınca üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı, Şirket tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir, daraltılabilir ya da hizmetler durdurulabilir, sonlandırılabilir. Şirket Sözleşme’de yer alan hizmetlere ilişkin maddelerde, koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu durumda, Üye işbu Sözleşme’yi sonlandırabilir. Üye, Şirket tarafından sunulan tüm hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve Şirket'e zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Uygulama ve Uygulama’ya ait her türlü unsurun, yazılımın, grafiklerin, materyalin ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü unsurların; fikri mülkiyet, isim, marka, know-how, ticari her türlü hakkı Şirket’e aittir. Üye, Uygulama’yı, Uygulama’ya ilişkin unsurları, İçerikleri, uyarlayamaz, kopyalayamaz, herhangi bir şekilde kullanamaz, yararlanamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, üçüncü kişilerle paylaşamaz, dağıtamaz ve arşivleyemez.  Aksi takdirde, Üye, Şirket’in yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararını tazmin edecektir. DİĞER HÜKÜMLER Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun Şirket tarafından kabulü ile, Sözleşme; Taraflar arasında kurulmuş olur ve yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi; Üye başvurusunun Şirket tarafından kabul edildiği tarih olacaktır. Üye, iş bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Üye’nin iş bu Sözleşme’den doğan haklarını daraltmamak, ortadan kaldırmamak, sınırlandırmamak kaydıyla, Şirket, Sözleşme’yi, haklarını, yükümlülüklerini, kısmen ve/veya tamamen uygun göreceği biçimde üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere devredebilir, lisans verebilir, dilediği biçimde tasarrufta bulunabilir. İş bu Sözleşme ve Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların hali Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. İş bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir. Üye beyan ettiği elektronik iletişim bilgilerinin, kanuni tebligat adresi hükmünde olacağını, beyan ettiği iletişim kanallarına yapılacak bildirimlerin, kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşme 6 (altı) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişi, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.